Gợi ý từ những thương hiệu nhượng quyền cafe

Những mô hình nhượng quyền như Milano, Highlands, Trung Nguyên, Starbucks…cho bạn thấy điều gì? Hãy cùng xem gợi ý từ những thương hiệu cafe đó nhé